Stadgar

Stadgar

Reviderade och fastställda vid årsmötena 2006-10-08 och 2006-10-31

Innehållsförteckning                                                     Sidan
§1                    Ändamål                                                            2
§2                   Medlemskap                                                     2
§3                   Medlemsavgift                                                 2
§4                   Verksamhetsår och årsmöte                     2
§5                   Styrelse, revisorer och val                          3
§6                   Firmatecknare                                                 3
§7                   Räkenskaper och revisionsberättelse    3
§8                   Föredragningslista vid årsmötet             4
§9                   Ersättning till funktionärer                       5
§10                 Motionsrätt och ändring av stadgar       5
§11                  Sällskapets upplösning                                5

§1 Ändamål

Gotlands Trädgårdssällskap är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden.
Sällskapets ändamål är att stimulera och verka för odling av prydnads- och nyttoväxter
i hemträdgårdar och i offentliga miljöer, samt för att bevara gotländsk trädgårdstradition
och kunskap därom.
Detta syfte vill sällskapet nå genom att under trivsamma former anordna föredrag, kurser, sammankomster och utflykter, samt samarbeta med organisationer med liknande syften.
Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

§2 Medlemskap

Medlemskap i sällskapet kan erhållas av person eller familj som är intresserad av trädgårdskultur, även organisation eller sammanslutning som verkar i enlighet med sällskapets syften.
Till hedersledamot utser sällskapet på styrelsens förslag person som på ett förtjänstfullt sätt verkat inom sällskapet och i enlighet med sällskapets syften. Hedersledamot betalar ej avgift men åtnjuter samma rättigheter som andra ledamöter. Vid val av hedersledamot fordras majoritet, mer än 50 % av de avgivna rösterna.

§3 Medlemsavgift

Årsavgiften för nästkommande år bestämmes på årsmötet och skall erläggas före den 1 maj varje år. Utöver sällskapets egna utskick till medlemmarna erhålles dessutom tidskriften Hemträdgården genom medlemskapet i Riksförbundet Svensk Trädgård.

§4 Verksamhetsår och årsmöte

Föreningens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, är lika med kalenderår.
Ordinarie årsmöte hålles varje år före den 1 april.
Kallelse till årsmöte skall ske genom skriftlig kallelse eller genom annonsering i samtliga länstidningar senast 8 dagar före fastställt årsmötesdatum.

Föredragningslista, motioner, förslag till budget och andra viktiga handlingar som styrelsen anser ska behandlas, ska finnas tillgängliga senast 8 dagar före mötet.
Vid årsmötet skall omröstning ske öppet, såvida ej sluten sådan begärs av någon medlem.

§5 Styrelse, revisorer och val

Styrelsen består av sju föreningsmedlemmar som väljes på årsmöten. Mandatperioden är två år.
Jämna år väljes ordförande och tre ledamöter och udda år väljes de tre övriga ledamöterna.
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljes två revisorer jämte en revisorssuppleant. Mandatperioden är ett år.

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande. När fyra eller fler ledamöter är närvarande är styrelsen beslutsför. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst.
Att till sällskapets årsmöte förbereda val av nya ledamöter väljs en valberedning bestående av två personer. När ordinarie ledamot bestämt att inte ställa upp på förnyat mandat ska detta meddelas valberedningens sammankallande i god tid före årsmötet.

Efter årsmöte konstitueras styrelsen och utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

§6 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Vid tecknande av lån tecknas firman av ordförande och kassör tillsammans.

§7 Räkenskaper och revisionsberättelse

Styrelsens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsen ska senast 15 februari överlämna föreningens årsberättelse och räkenskaper till revisorerna för granskning.

Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 1 mars.

§8 Föredragningslista vid årsmötet

På årsmötet skall följande behandlas:

§1 Mötets öppnande

§2 Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

§3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

§4 Godkännande av föredragningslistan

§5 Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

§6 Styrelsens berättelse över verksamheten och redogörelse av räkenskaper
under det gångna året

§7 Revisorernas berättelse

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Fastställande av styrelsens förslag på ersättning till styrelse, revisorer och övriga funktionärer

§10 Val av styrelse:
Jämna år väljes ordförande och tre ledamöter, udda år väljes tre ledamöter. Mandatperiod två år

§11 Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år

§12 Val av två valberedare, varav en sammankallande

§13 Fastställande av medlemsavgift det kommande året

§14 Behandling av inkomna förslag och motioner

§15 Presentation av sällskapets planerade verksamhet framöver

§16 Övriga frågor

§17 Avslutning

§9 Ersättning till funktionärer

Ledamöter i styrelsen och övriga funktionärer har rätt att uppbära ersättning för uppkomna kostnader. Styrelsen föreslår ersättningsnivå att godkännas vid årsmötet.

§10 Motionsrätt och ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar kan väckas av medlem och/eller av styrelsen. Årsmöte kan besluta om förändringar i sällskapets stadgar. Härför fordras att beslut tagits vid två på varandra följande årsmöten. Majoriteten, mer än 50 %, av de röstande skall bifalla beslutet.

Förslag till stadgeändring ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före utsatt årsmöte.
Vid behandling av dylika ärenden ska styrelsens utlåtande bifogas.

§11 Sällskapets upplösning

Beslut om sällskapets upplösning skall fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Beslut skall vara med minst 2/3 majoritet. Sedan sällskapet trätt i likvidation och verksamheten avvecklats skall eventuella tillgångar tillfalla Botaniska Trädgården, DBW, för nyplantering av träd.